Klauzula Informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Klauzula Informacyjna

w związku z przetwarzaniem danych osobowych

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia               27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE                              (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz.U.UE.L.2016.119.1, dalej zwane „RODO”), informujemy Panią/Pana, że:

 1. Współadministratorami danych osobowych :

pierwszy Współadminstrator „KONEKT-BIS” Sp. z o.o.  sp. komandytowa z siedzibą                          w Piekoszów (26-065), ul. Ogrodowa 7D NIP: 959 183 14 17

drugi Współadminstrator P.P.H. „KONEKT- TKANINY” Adriana Chrabąszcz z siedzibą w Piekoszów (26-065), ul. Ogrodowa 7D NIP: 959 164 99 02

trzeci Współadminstrator P.P.H. „KONEKT” Artur Chrabąszcz z siedzibą w Piekoszów (26-065), ul. Ogrodowa 7D NIP: 657 248 04  29

czwarty Współadminstrator  „ELEX TKANINY -BIS” S.C. Artur Chrabąszcz, Elżbieta Chrabąszcz, Ireneusz Chrabąszcz z siedzibą w Piekoszów (26-065), ul. Ogrodowa 7D                        NIP: 959 193 13 66

piąty Współadminstrator  „ELEX” Elżbieta Chrabąszcz z siedzibą w Piekoszów (26-065), ul. Ogrodowa 7D NIP: 657 100 02 61

szósty Współadminstrator „ELEX -BIS” Ireneusz Chrabąszcz z siedzibą w Piekoszów (26-065), ul. Ogrodowa 7D NIP: 657 175 05 07

siódmy Współadminstrator „ELEX TKANINY” S.C. Elżbieta Chrabąszcz, Ireneusz Chrabąszcz z siedzibą w Piekoszów (26-065), ul. Ogrodowa 7D NIP: 959 182 42 16

ósmy Współadminstrator „WEKTOR” Marcin Chrabąszcz z siedzibą w Piekoszów (26-065) Piekoszów, ul. Ogrodowa 7C NIP: 657 227 58 47

 

 1. W związku z faktem iż w/w firmy wspólnie decydują o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych, zdecydowały się zawrzeć porozumienie w sprawie Współadministracji, stając się Współadministratorami danych osobowych przetwarzanych przez każdą z nich. Dzięki temu możliwe jest także stworzenie spójnego sytemu ochrony danych osobowych u wszystkich Współadministratorów.

Informujemy, iż w ramach wzajemnych umów o współadministrowanie zostały uzgodnione zakresy odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z RODO,                             w szczególności zostało uzgodnione, iż:

 1. Za wypełnianie obowiązków informacyjnych wynikających z RODO w odniesieniu do podawania informacji, o których mowa w art. 13 i 14 (pierwotny i wtórny obowiązek informacyjny), jest odpowiedzialny każdy ze Współadministratorów
 2. Za wypełnianie obowiązków wynikających z RODO w odniesieniu do wykonywania przysługujących Pani /Panu praw w zakresie danych osobowych, jest odpowiedzialny Współadministrator 1 Niezależnie od tego ustalenia, może Pani/Pan wykonywać swoje prawa również wobec pozostałych Współadministratorów którzy przekażą Pani/Pana żądanie Współadministratorowi 1, który zrealizuje Pani/Pana żądanie.
 3. Za wypełnianie pozostałych obowiązków wynikających z RODO jest odpowiedzialny Współadministrator 1;
 4. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się poprzez adres e-mail: odo@tkaniny-konekt.pl, telefonicznie na numer telefonu: 888 108 511, lub pisemnie na adres Współadministratorów.
 5. Szczegóły uzgodnień pomiędzy Współadministratorami zostały opublikowane na stronach internetowych Współadministratorów, http://tkaniny-konekt.pl/, http://elex-bis.com.pl/,                 http://tkaniny-wektor.pl/ w zakładce „RODO”).

III. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie i w celu:

1.w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; –  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO

 1. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Współadministratorze (wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych, np. wystawianie i przechowywanie faktur albo dokumentów księgowych). – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 2. prowadzenia wspólnych kampanii marketingowych oraz oferowania usług świadczonych przez Współadministratorów, w tym wysyłki marketingu bezpośredniego oraz informacji handlowych na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 3. w celu realizacji procesu rekrutacji (jeżeli w odpowiedzi na ogłoszenie lub z własnej inicjatywy będziecie Państwo aplikować o pracę) realizowany na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 4. w celu realizacji procesu zatrudnienia i wynikających z tego obowiązków prawnych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b (umowa) oraz 6 ust. 1 lit. c (obwiązek prawny)  RODO
 5. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Współadministratora ( tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – w celu zapewnienia kontaktu, w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, w celu archiwizacji danych, marketingu produktów i usług własnych administratora, jak również w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na obiektach i w zakładach produkcyjnych
 6. Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania może skutkować brakiem możliwości zawarcia i wykonania umowy, przeprowadzenia procesu rekrutacji lub udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.

 1. Czy przekazujemy komuś Państwa dane osobowe

Dostęp do danych osobowych uzyskują upoważnieni pracownicy/współpracownicy Współadministratorów w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych

 

Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.

 

W określonych sytuacjach możemy przekazać Twoje dane:

1.podmiotom i organom uprawnionym do otrzymywania danych na podstawie przepisów prawa;

2.dostawcom usług zaopatrującym Współadministratorów w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne umożliwiające zarządzanie organizacją Współadministratorów (w szczególności firmom kurierskim                 i pocztowym, dostawcom usług teleinformatycznych);

3.dostawcom usług kadrowo-płacowych i księgowych;

4.dostawcom usług prawnych oraz wpierającym Współadministratorów w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym);

 1. podmiotom przetwarzającym dane w celu realizacji reklamacji,

6.podmiotom świadczącym Współadministratorom usługi lub podmiotom, którym Współadministrator powierzył przetwarzanie danych na podstawie umowy.

 

 1. Profilowanie

Dane osobowe nie będą przetwarzane w formie profilowania, decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

VII. Pani/Pana dane osobowe przechowywane są przez następujący okres, gdy:

 1. dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy przez okres niezbędny dla zawarcia i wykonania umowy oraz rozliczeń po jej zakończeniu, a po jego upływie przez okres niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń;
 2. dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego przez okres niezbędny do jego wypełnienia wynikający z przepisów prawa;
 3. dane osobowe będą przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu Współadministratorów – do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, lub w przypadku ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń przez okres niezbędny do zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń z umowy;
 4. dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody – do czasu jej cofnięcia

VIII. Przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

Prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych prawo do sprostowania (poprawiania), usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych osobowych. Warto zaznaczyć, że w przypadku niektórych z ww. uprawnień możliwość skorzystania                    z  nich zależy od spełnienia określonych w RODO przesłanek. Dużą rolę odgrywają w tym zakresie także rodzaj podstawy, na której oparte jest konkretne przetwarzanie danych osobowych, a także cel                 i sposób przetwarzania tych danych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratorów, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo jej wycofania – zgodę można odwołać w dowolnym momencie; wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

W celu skorzystania z powyższych praw, należy skontaktować się poprzez kanały komunikacji  wskazane w części II pkt 4 powyżej.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.